Kierunki badań

Do najważniejszych kierunków badań katedry można zaliczyć:

 • diagnostyka fizycznych właściwości gleby na użytek przyszłościowych zoptymalizowanych technologii uprawy,
 • badania skutków odkształceń gleby pod wpływem obciążeń wewnętrznych,
 • agrofizyczne skutki zagęszczania gleby i metody ich prognozowania,
 • efekty oddziaływania sił środowiskowych na zmiany wybranych właściwości fizycznych gleby,
 • diagnostyka fizykomechanicznych właściwości gleb na użytek technologii gospodarki glebą,
 • prognozowanie kierunków rozwoju w konstrukcji maszyn rolniczych w aspekcie reformowania rolnictwa,
 • zasady optymalizacji stosunków powietrzno-wodnych w glebach w aspekcie ich produkcyjnego potencjału oraz ochrony środowiska,
 • rekultywacja gleb zdegradowanych i metody przywracania im wartości rolniczej lub innego racjonalnego wykorzystania,
 • sterowanie funkcjonalnością i niezawodnością maszyn rolniczych na etapie przygo-towywania ich do produkcji i eksploatacji,
 • racjonalizacja zużycia paliw płynnych poprzez optymalizację doboru agregatów maszynowych w technologiach produkcji roślinnej,
 • wpływ techniki uprawy roli i siewu na efektywność produkcji zbóż ozimych i rzepaku
 • badania energochłonności i efektywności produkcji roślinnej zwłaszcza roślin przemysłowych,
 • analiza i ocena ekonomiczna technologii stosowanych w produkcji roślinnej,
 • doskonalenie nowych technik i technologii stosowanych w produkcji i roślinnej,
 • analiza i ocena możliwości wykorzystania systemów nawigacyjnych w rolnictwie,
 • analiza i ocena energetycznego wykorzystania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni,
 • zwiększanie efektywności produkcji biogazu, w tym metanu, z substratów pochodzenia rolniczego oraz przemysłu rolno-spożywczego,
 • badania fizykochemiczne oraz potencjału uzysku biogazu materiałów organicznych,
 • uwarunkowania prawne, aspekty ekonomiczne oraz ocena inwestycyjna produkcji biopaliw,
 • wykorzystanie techniki komputerowej w rolnictwie,
 • wpływ stopnia rozdrobnienia komponentów pasz granulowanych na efektywność produkcji zwierzęcej.