Baza laboratoryjna naukowo-dydaktyczna

Dla zabezpieczenia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej katedra posiada własne laboratoria. Do najważniejszych należą:

  • Laboratorium biogazuW skład laboratorium wchodzi zestaw biuret eudiometrycznych (poj. 600 ml) do przeprowadzania fermentacji beztlenowej statycznej, łaźnia wodna, analizator biogazu model GA 2000 Plus z oprogramowaniem, suszarka oraz piec muflowy. Możliwe jest prowadzenie badań laboratoryjnych polegających na fermentacji beztlenowej (metanowej) odpadów rolniczych i z przemysłu rolno-spożywczego, analizie ilości i jakości wytworzonego biogazu, pod kątem zawartości metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S, w zakresie 0-500 ppm) i amoniaku (NH3, w zakresie 0-1000 ppm) oraz analizie właściwości fizycznych tj. zawartości suchej masy i suchej masy organicznej badanych substratów, a także pulpy pofermentacyjnej.
  • Laboratorium maszyn do czyszczenia i sortowania. Wyposażone jest w zestaw maszyn do czyszczenia i sortowania ziarna, czyszczenia i sortowania mieszaniny ziarnistej w pionowym kanale separacyjnym, sortowanie mieszaniny ziarnistej na sitach i w tryjerze.
  • Laboratorium fizykomechanicznych właściwości gleb I. Wyposażone jest ono w zestaw do określania krzywej pF, aparat bezpośredniego ścinania gleby AB2a, prasy mechaniczna (konstrukcji Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen), aparat LPiR-1, aparat Cassagrande’a, komory badań cieplnych KBC–65W, KBC–125W. Służy do badania pojemności wodnych gleb, wyznaczania spójności i kąta tarcia wewnętrznego gleby, prowadzenia testu ściskania jednoosiowego, wyznaczania przepuszczalności powietrznej gleby, wyznaczania granic płynności i plastyczności gleby, wyznaczania wilgotności wagowej i gęstości gleby.
  • Laboratorium fizykomechanicznych właściwości gleb II. Wyposażone w urządzenia do pomiaru profilu koleiny, mobilne urządzenia do pomiarów zwięzłości gleby j służące do pomiaru powierzchni przekroju poprzecznego koleiny po przejeździe pojazdu rolniczego, pomiaru zwięzłości gleby.
  • Międzyuczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych. Wyposażone jest wielofunkcyjną maszynę wytrzymałościową INSTRON 5582 służącą do badania właściwości fizyko-mechanicznych różnych materiałów rolniczych w testach ściskania i rozciągania jednoosiowego z możliwością bezstykowego pomiaru odkształcenia próbki, wyznaczania naprężenia granicznego gleby. Jest ono elementem Laboratorium Środowiskowego Państwowych Uczelni Szczecińskich. 
  • Laboratorium do oceny jakości pelet i brykietów. Wyposażone jest w mechaniczny tester przeznaczony do pomiaru wytrzymałości kinetycznej granulatów, urządzenia do badania twardości granulatów, mieszarki ze skośnym elementem roboczym wraz z dozownikiem komponentów, granulator PD-05 przeznaczony do produkcji peletów, rozdrabniacz z pionową osią RB-P18,5, urządzenie do badania gęstości usypnej oraz utrzęsionej (Aparat Engelsmanna).
  • Laboratorium oceny maszyn (hala maszyn). Charakteryzuje się ono zmienną ekspozycją maszyn rolniczych do: uprawowy, siewu, sadzenia, zbioru i pielęgnacji roślin, na której realizowane są pokazy i demonstracje oraz niektóre badania mechanizmów działania poszczególnych elementów maszyn rolniczych.
  • Pracownia komputerowa funkcjonująca w Uczelnianej sieci i wyposażona w 16 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz specjalistyczne oprogramowanie.